Sosial fagkompetanse


Vi bygger fremtidens fagsystemer for sosialtjenesten i Norge

Vil du vite mer?

Vår kjernevirksomhet

Vi utvikler faglig støtteverktøy for NAV / Sosialtjenesten innenfor boligsosialt arbeid, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Våre fagsystemer fokuserer på fagarbeidet, fanger opp alle kjente problemstillinger en møter i de individuelle saker og gir bred og fortløpende oversikt både over utfordringer og resultatoppnåelse.

Økonomisk rådgivning

Vårt gjeldsrådgivningssystem synliggjør utfordringene men samtidig også mulighetene!

Boligsosialt arbeid

Vårt fagsystem gir deg full oversikt over personer med boligsosiale problem i din kommune og muliggjør samarbeid mellom alle faginstanser! Da kan du sikre alle vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg og god bolig.

Dokumentasjon

Vi har funksjonalitet som i høyest mulig grad støtter og dokumenterer tjenesteutøvelsen.


Hvorfor fagsystemer?

Dagens saksbehandlingssystemer er i liten grad i stand til å dokumentere omfang og resultater av ulik faglig innsats, helt nødvendig for fagutvikling. Våre faglige støtteverktøy for NAV / Sosialtjenesten...

Sample project image
Takler alle problemstillinger

Respondere på alle faglige problemstillinger i akkurat den saken en arbeider med.

Viser løsningsmuligheter

Vise rettigheter og løsningsmuligheter med utgangspunkt i sakens utfordringer og lovfestete rettigheter.

Styrker saksbehandler

Styrke rollen som saksbehandler / veileder.

Gir økte kunnskaper

Gi tilbake kunnskaper om faglig innsats og resultater både til saksbehandler / kommune / stat, i samsvar med nasjonale kravspesifikasjoner, i ferdige presentasjoner.

Trygg boligsituasjon og økonomi må ofte være på plass før en er i stand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og bli uavhengig av økonomisk sosialhjelp.

~ Arne Nordvi

Våre fagsystemer

Vi leverer to fagsystemer som begge støtter to av NAV kommune og sosialtjenestens sentrale tjenesteområder:

Økosos

- for alle typer økonomisk rådgivning i NAV

Fanger opp og synliggjør alle økonomiske problemstillinger en kan møte i NAV. Gir løsning allerede etter få tastetrykk!

Les mer...

Bosam

- for boligsosialt samarbeid i kommunen

Et fagsystem for oppfølging og dokumentasjon av alle grupper vanskeligstilte på boligmarkedet. Samordner alle boligsosiale tjenester for alle brukergrupper, i samme system!

Les mer...

Hvem er vi?

Sosial Fagkompetanse AS (SOFA) er en liten men fagsterk virksomhet, etablert i 2003. Vi har lang erfaring fra kommunal sosialtjeneste og NAV med vekt på sosiale tjenester.

Arne Nordvi


Faglig ansvarlig og systemutvikler

Mathias Bygdås


Systemutvikler

Mange bruker våre tjenester

+20

Kommuner

+150

Aktive brukere

+1000

Registrerte saker

+246

Positive tilbakemeldinger

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt via sjemaet nedenfor om du vil vite mer eller vil prøve ut våre fagsystemer eller ring oss for en uforpliktende samtale.

  • Postboks 126 Røa, 0701 Oslo

  • 22 14 00 75

  • postmaster@sosialtjenesten.no