Sample image

– for boligsosialt samarbeid i kommunen

BOSAM er en digital boligsosial samarbeidsarena for hele kommunen, uavhengig av øvrige fagsystemer, like tilgjengelig for alle som arbeider med boligsosiale oppgaver.

Sample image
Bolig for velferd

Et fagsystem for oppfølging og dokumentasjon av alle grupper vanskeligstilte på boligmarkedet. Følger opp «Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020»

For alle brukegrupper

Samordner alle boligsosiale tjenester for alle brukergrupper, i samme system.

Alt på ett sted

Tilgjengelig for alle i kommunen som arbeider med boligsosiale oppgaver, uavhengig av tjenestested og saksbehandlingssystem.

Oversiktlig styringsinformasjon

Gir god styringsinformasjon og dokumenterer både faglige utfordringer og sammenhengen mellom faglig innsats og resultater.


Sentrale spørsmål BOASAM kan svare på

Hvem hjelper vi?

...basert på målgrupper, alder, kjønn, boligsituasjon etc.

Hva er problemet med den nåværende boligsituasjonen?

...er en person bostedsløs eller i fare for å miste boligen? Hva er årsakene til den aktuelle boligsituasjonen?

Hva er det nåværende og ev. fremtidige boligbehovet?

...med enkle grep får man oversikt over en persons akutte eller fremtidige boligbehov

Hva gjør vi?

...hvilke tiltak utføres og hvilke er mest effektive i å hjelpe brukeren?

Hvilke resultater oppnår vi?

...og hjelper vi personer med boligsosiale behov på rett måte?

Sample project image

I tillegg gjør BOSAM følgende:

  • Samler informasjon om alle med boligsosiale behov på ett sted.
  • Er et sentralt verktøy for etablering og oppfølging av boligsosiale handlingsplaner.
  • Dokumenterer alle sider ved kommunens boligsosiale tjenesteutøvelse.
  • Rapporterer og dokumenterer boligsosiale utfordringer og resultater langt ut over de muligheter som finnes i aktuelle systemer i dag.
  • Gir oversiktlig informasjon om kommunen hjelper personer med boligsosiale utfordringer på riktig måte.

BOSAM er bygget opp på helt ny og nasjonal plattform, direkte tilgjengelig for alle kommuner. Systemet bygger på Husbankens opprinnelige kartleggingsmodell og alle målgrupper i «BOLIG FOR VELFERD – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020)».

Styringsinformasjonen er den samme som i «Bolig for velferd» men har mye større nytteverdi fordi den hentes direkte fra det løpende arbeid og ikke ved målemetoder basert på en rekke ulike eksterne informasjonskilder. Informasjonen er derfor alltid ferskvare som kan brukes direkte i det løpende arbeidet og ikke bare informasjon om resultater / måloppnåelse i ettertid.

Dokumentasjons- og rapporteringsmuligheter ligger derfor langt over det som er mulig i kjent saksbehandlingsverktøy innen fagfeltet. Vi legger opp til at dokumentasjonsfunksjonene skal bli bygget videre ut i samsvar med ønsker fra kommunene der mange for lengst er i gang med boligsosiale handlingsplaner for alle vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dette gir et omfattende grunnlag for å hente ut rapporter / kunnskaper om hvem en hjelper, med hvilke tiltak, og resultater, herunder f.eks. om kommunen hjelper personer med boligsosiale utfordringer i kommunen, på riktig måte.


BOSAM er tilgjengelig for alle kommuner som ønsker å prøve det:

Tilgangen er helt uforpliktende og pr. i dag gratis for de kommuner som melder seg tidlig. Kommunen får tildelt en innloggingskode. Det skal også undertegnes en datalagringsavtale mellom oss og kommunen, med utgangspunkt i formålet med BOSAM.Utenom oss selv vil kommunene være våre eneste oppdragsgivere. Før vi satser på å utvikle BOSAM videre, er vi avhengig av ærlige tilbakemeldinger fra de som bruker / prøver ut systemet. Dersom interessen for BOSAM er for liten, kommer vi neppe til å bruke ressurser til å utvikle det videre nå. Ønsker om endringer / forbedringer blir vurdert fortløpende. Endringer innlemmes i systemet så raskt vi kan og blir tilgjengelig for alle kommuner. Se oppdatert brosjyre (PDF).

Vi kan nås via kontaktskjemaet nedenfor..

Bilder

Nedenfor kan du få et intrykk av hvor enkelt dete er å arbeide i Bosam.


Kontakt oss

Ta gjerne kontakt via sjemaet nedenfor om du vil vite mer eller vil prøve ut våre fagsystemer eller ring oss for en uforpliktende samtale.

  • Postboks 126 Røa, 0701 Oslo

  • 22 14 00 75

  • postmaster@sosialtjenesten.no